ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพี่ๆน้องๆสหวิชาชีพทุกท่าน ครอบครัว คปสอ.ร่องคำเราที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในวางแผน และบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่5 (เข็มที่1) ทำให้ทุกอย่างเกิดความเรียบร้อย ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการครับ