วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลร่องคำเป็นโรงพยาบาลที่มีระบบบริการที่ได้มาตรฐาน

มีระบบบริหารจัดการที่ดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี

และเจ้าหน้าที่มีความสุข”

พันธกิจ:    

      1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

    2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

                                               3. สนับสนุนให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

 

ค่านิยมองค์กร

RKH  คือ

                R = Responsibility คือ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

  K = Knowledge management คือ การจัดการความรู้

                                   H = Humanity คือ มีความเป็นมนุษย์เห็นอกเห็นใจผู้ป่วย และ เพื่อนร่วมงาน