ประวัติโรงพยาบาลร่องคำ

โรงพยาบาลร่องคำ   ได้ก่อตั้งและเริ่มให้บริการเมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2528   เป็นโรงพยาบาลขนาด  10  เตียง    โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ภายในวงเงิน  4,796,500  บาท  บนพื้นที่สาธารณประโยชน์  เลขที่  6437   มีเนื้อที่  30  ไร่บนถนนสายขอนแก่น-อำนาจเจริญ    ปีงบประมาณ  2539  ได้รับงบประมาณปรับปรุง และขยายเป็นขนาด  30  เตียง  4,550,000  บาทและผูกพันงบประมาณ  2540  เงิน  16,040,000  บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  20,590,000  บาท       

เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการด้านสุขภาพทั่วไปทุกสาขา ซึ่งลักษณะของโรคไม่รุนแรงและซับซ้อน   หากเกินขีดความสามารถจะส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย 2 แห่ง เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ ให้การดูแลรักษาโรคเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน และการส่งต่อที่เหมาะสม