จังหวัดกาฬสินธุ์  ตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ ICN TRACKING  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มอบหมายให้ทีมตระหนักรู้สถานการณ์(Situation Awareness. Team: SAT)  นำทีมโดย นายแพทย์สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย  และคณะ ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)