การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานผู้สูงอายุและตำบลร่องคำรับรางวัลตำบลLTc ดีเด่นระดับจังหวัด

และCM  ดีเด่นระดับเขต